O metodě

Živá knihovna (ŽK) je poměrně nová metoda neformálního vzdělávání. První provedení se uskutečnilo na hudebním festivalu v Dánsku v roce 2000.  ŽK staví na jednoduchém principu: „Potkej svůj předsudek! Namísto mluvení o něm, prostě ho potkej!“

ŽK funguje naprosto stejně jako běžná knihovna – Čtenář přijde apůjčí si na určitý časový úsek knihu. Po přečtení vrátí knihu do knihovny a (pokud bude chtít) může si půjčit další. Oproti klasické knihovně jsou tu tedy pouze dva základní rozdíly: Za půjčení se nic neplatí. Knihou v ŽK jsou lidé. Knihy a čtenáři tak vchází do osobního dialogu.

,,Mnohokrát děkuji organizátorům Živé knihovny, že jsem se mohla projektu zúčastnit, a že mě přijali jako sobě rovnou.“

                 

Role v Živé knihovně

Knihovník:

Je osoba (1 nebo více), která je zodpovědná za:

- Bezpečí knih

- Upoutání pozornosti návštěvníků a zviditelnění projektu při akci

- Uvedení čtenářů do metody ŽK

- Organizování dalších aktérů ŽK

Knihovník je osoba, která:

- Ví, která kniha je právě volná a kde se knihy ocitají

- Organizuje další osoby, které jsou zapojené do projektu

- Ví, o čem je metodologie a umí ji v krátkosti vysvětlit, případně zodpovědět dotazy návštěvníků

- Komunikuje s návštěvníky (potenciálními čtenáři)

 

Kniha:

Je to osoba, která určitým způsobem reprezentuje skupinu lidí, kteří jsou obvykle spojeni s předsudkem a stereotypem, a kteří jsou často oběťmi diskriminace či sociálního vyloučení. V našem případě by kniha zastupovala jednu z oblastí dobrovolnictví. Kniha je půjčována na určitou dobu čtenářům, kteří podpisem potvrdí závazná pravidla pro vypůjčení knihy.

Proces s knihou před samou akcí: poznání se navzájem,hlubší uvedení do metodologie, hledání osobního příběhu a vytváření titulu; sestavení pravidel pro čtenáře a risk management (co může nastat, jak se zachovat, na koho se obrátit).

Čtenář:

Čtenář je osoba, která se nějakým způsobem zajímá o téma knihy (o její obsah). Může se knihy ptát na cokoli z jejího příběhu, zároveň však může vyprávět i příběh svůj.

Proč to děláme?

Krom výše napsaného Vám tuto akci doporučujeme i z dalších důvodů. Žáci a občané, kteří se aktivity zúčastní, získají nové znalosti, schopnosti i dovednosti, jedním slovem kompetence. Mezi klíčové kompetence, které touto aktivitou žáci získají, patří:

- Kompetence komunikativní

- Kompetence sociální a personální

- Kompetence občanské

- Kompetence k řešení problémů

Žák získává různé kompetence v závislosti na knize, kterou si vybere. Krom kompetencí tato aktivita naplňuje i mezipředmětové vztahy a některá průřezová témata, vždy s ohledem na typu knihy, kterou si žák vypůjčí. Obecně však můžeme naplňovat:

- Osobnostní výchova

- Výchova demokratického občana

- Multikulturní výchova

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Pro více informací kontaktujte: antonin.ferdan@losonline.eu